Reklamační řád

1. Prodávajícím se rozumí obchodní firma AZ kancl Jičín

2. Kupujícím se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která objedná formou objednávky u obchodní firmy AZ kancl Jičín zboží.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou specifikovány v cenících obchodní firmy AZ kancl Jičín, popřípadě v individuálních cenících vedených na internetových stránkách firmy AZ kancl Jičín pro příslušného kupujícího.

4.Obchodní firma AZ kancl Jičín poskytuje na jakost zboží záruku dva roky ode dne dodání zboží zákazníkovi s vyjímkou potravinářského zboží, pro které platí záruční doba uvedená na obalu tohoto zboží udaná výrobcem.

5.Záruční doba neběží po dobu po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá výrobce, nebo dodavatel.

6. Odpovědnost firmy AZ kancl Jičín za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.

7. Reklamace musí být písemná a musí být prokazatelně doručena obchodní firmě AZ kancl Jičín. Musí obsahovat popis vady, její projev, nebo možnou příčinu. Musí být označena osoba kupujícího oprávněného reklamovat zboží, telefonní a faxové spojení včetně podpisu oprávněné osoby. K reklamaci musí být přiložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží. Zboží musí být zabaleno v originálním, nepoškozeném obalu.

8.Po přijetí reklamace obcodní firmou AZ kancl Jičín bude tato vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů.

9. Při posuzování odpovědnosti za vady se postupuje podle § 422  a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

Přihlášení pro klienty

Přihlásit se můžete zde >>

© 2005-2007 AZ Kancl.cz   | Semtix